Directorate

Directorate of LNP JINR
Director: V. A. Bednyakov 
Phone: (7-49621) 6-22-79, (7-49621) 6-50-77
URL: http://nuweb.jinr.ru/~bedny/
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
E-Mail: director@nu.jinr.ru
 
Deputy Director: V. Glagolev
Phone: (7-49621) 6-26-49
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
E-Mail: glagolev@nusun.jinr.ru
 
Deputy Director: D. Naumov
Phones: (7-49621) 6-30-32
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
 
Deputy Director: A. A. Kulkov
Phones: (7-49621) 6-22-86
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
 
Deputy Director A. Kovalik
Phones: (7-49621) 
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
 
Advisor of the Directorate of the DLNP L. M. Onischenko
Phones: (7-49621) 6-22-70
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
E-Mail: olm@nu.jinr.ru
 
Chief-Engineer S. L. Yakovenko
Phones: (7-49621) 6-21-10
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
E-Mail: kazar@nu.jinr.ru
 
Scientific Secretary: I. Titkova
Phone: (7-49621) 6-24-31
Fax: (7-49621) 6-66-66
Telex: 911621 DUBNA SU
E-Mail: kitti@nu.jinr.ru